Use Navigator At The Top To Start Learning!! But First, Read The Message Below.

Siv cov sab coj saum toj sauv mus kawm!! Tab sis, Ua ntej koj mus xyaum, nyeem sob lus ceeb toom hauv qab no tso.

NOTE: Before you learn from this site, you may want to go to our MOTHER SITE to learn how to put characters together to make word and which direct to read and write. After you completed the lessons at the MOTHER SITE, then come back here to this child site to sharpen your reading and writing skill.

CEEB TOOM: Ua ntej koj yuav los kawm Paj Ntaub Qaud Ntuj rau hauv lub CHILD SITE nov mas koj yuav tau mus kawm tom MOTHER SITE kom koj paub nyeem thiab paub sau lawm mas koj mam li los xyaum nyeem ntawm qhov nov kom koj nyeem tau nrawm nroos ntxiv xwb. Tsis li ntawv ces yuav nyuaj zog rau koj os nawb.

 

Yog koj twb kawm tom MOTHER SITE tag lawm es koj nyeem tau sau tau lawm no ces xaiv ntawm qhov navigation saum toj sauv seb koj xav mus xyaum qhov twg.